શ્રીમતી સાધન -Red ગુંદર

જુલાઈ 21, 2014 osstevejobs 0

લાલ ગુંદર પાતળા પોલી સંયોજન એક પ્રકાર છે, શ્રીમતી materialwith સ્નિગ્ધતા સાથે જોડાયેલા, તરલતા, તાપમાન મિલકત, ભીનાશ પડતી property.Production, red glue with the objective is to make the parts firmlyadhered to the PCB surface, prevent it from falling. But with the solder […]

જાદુ કીબોર્ડ રક્ષણાત્મક ફિલ્મ

જુલાઈ 15, 2014 osstevejobs 0

કીબોર્ડ રક્ષણાત્મક ફિલ્મ કીબોર્ડ રક્ષણ છે અને નોટબુક કમ્પ્યૂટર પેરિફેરલ ઉત્પાદનો લોન્ચ સાથે ઉતરી, the first generation of keyboard protective film for keyboard protective film . General keyboard protective film without keys, just as a TPUmaterial transparent film, flat cover to the keyboard, the keyboard caneffectively prevent water […]