ઇન્ટેલ 8260 8260NGW એસી વાઇફાઇ વાયરલેસ વાયરલેસ કાર્ડ વિન્ડોઝ ડ્રાઇવરો સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરો

એપ્રિલ 24, 2016 એડમિન 0

ઇન્ટેલ 8260 ડ્રાઈવર >>> અંતે ગ્રાહકો માટે ભલામણ. ડ્રાઈવર માત્ર અને Intel® પ્રોસેટ ડ્રાઈવર સાથે / વાયરલેસ સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ વિકલ્પો સમાવેશ થાય છે.   ઉપકરણ મૉડેલ: 8260 સિરીઝ આવૃત્તિ: જાહેર હેતુ: Intel® PROSet/Wireless WiFi Software […]

ઇન્ટેલ 7265 7265NGW એસી વાઇફાઇ વાયરલેસ વાયરલેસ કાર્ડ વિન્ડોઝ ડ્રાઇવરો સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરો

એપ્રિલ 24, 2016 એડમિન 0

ઇન્ટેલ 7265 ડ્રાઈવર >>> અંતે ગ્રાહકો માટે ભલામણ. ડ્રાઈવર માત્ર અને Intel® પ્રોસેટ ડ્રાઈવર સાથે / વાયરલેસ સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ વિકલ્પો સમાવેશ થાય છે.   ઉપકરણ મૉડેલ: 7265 સિરીઝ આવૃત્તિ: જાહેર હેતુ: Intel® PROSet/Wireless WiFi Software […]

azurewave ડ્રાઈવર

AzureWave AW-NB107H BCM943142HM WIFI વાયરલેસ વાયરલેસ કાર્ડ ડ્રાઈવરો વિન્ડોઝ ડાઉનલોડ

સપ્ટેમ્બર 27, 2014 ડ્રાઈવર 0

AzureWave સિરીઝ ડ્રાઈવર આધાર: અંતે ગ્રાહકો માટે ભલામણ. માટે ડ્રાઈવર માત્ર અને AzureWave સોફ્ટવેર ડ્રાઈવર સાથે ડાઉનલોડ વિકલ્પો સમાવેશ થાય છે.   ઉપકરણ મૉડેલ: AzureWave AW-NB107H All of drivers are not support every […]

azurewave ડ્રાઈવર

AzureWave AW-NB047H BCM4313HMGB WIFI વાયરલેસ વાયરલેસ બ્લૂટૂથ કાર્ડ ડ્રાઈવરો વિન્ડોઝ ડાઉનલોડ

સપ્ટેમ્બર 27, 2014 ડ્રાઈવર 2

AzureWave સિરીઝ ડ્રાઈવર આધાર: અંતે ગ્રાહકો માટે ભલામણ. માટે ડ્રાઈવર માત્ર અને AzureWave સોફ્ટવેર ડ્રાઈવર સાથે ડાઉનલોડ વિકલ્પો સમાવેશ થાય છે.   ઉપકરણ મૉડેલ: AzureWave AW-NB047H All of drivers are not support every […]

ઓએસ-સ્ટોર ડ્રાઈવર આધાર

BroadCom BCM943228 BCM43228 WIFI વાયરલેસ વાયરલેસ બ્લૂટૂથ કાર્ડ ડ્રાઈવરો અને સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરો

ઓગસ્ટ 8, 2014 ડ્રાઈવર 1

BCM43228 Bluetooth Device Driver Download support Recommended for end-customers. માટે ડ્રાઈવર માત્ર અને ડ્રાઇવર સાથે BroadCom ડાઉનલોડ વિકલ્પો સમાવેશ થાય છે / ક્યુઅલકોમ સોફ્ટવેર.   ઉપકરણ મૉડેલ: BCM43228 Version: જાહેર […]

ઓએસ-સ્ટોર ડ્રાઈવર આધાર

BroadCom BCM92046 BCM2046 WIFI વાયરલેસ બ્લ્યૂટૂથ કાર્ડ ડ્રાઈવરો અને સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરો

ઓગસ્ટ 8, 2014 ડ્રાઈવર 0

BCM2046 Bluetooth Device Driver Download support Recommended for end-customers. માટે ડ્રાઈવર માત્ર અને ડ્રાઇવર સાથે BroadCom ડાઉનલોડ વિકલ્પો સમાવેશ થાય છે / ક્યુઅલકોમ સોફ્ટવેર.   ઉપકરણ મૉડેલ: BCM2046 Version: જાહેર હેતુ: […]

ઓએસ-સ્ટોર ડ્રાઈવર આધાર

BroadCom BCM94318 BCM4318 WIFI વાયરલેસ વાયરલેસ કાર્ડ વિન્ડોઝ ડ્રાઇવરો ડાઉનલોડ

ઓગસ્ટ 7, 2014 ડ્રાઈવર 0

BCM4318 Driver Download support Recommended for end-customers. માટે ડ્રાઈવર માત્ર અને ડ્રાઇવર સાથે BroadCom ડાઉનલોડ વિકલ્પો સમાવેશ થાય છે / ક્યુઅલકોમ સોફ્ટવેર.   ઉપકરણ મૉડેલ: BroadCom Version: જાહેર હેતુ: BroadCom Wireless WiFi Software […]