ពហុភាសា


ដែលបានកំណត់ជាភាសាលំនាំដើម

ទំព័រហ្វេសប៊ុក

កំហុសក្នុងការ: (#4) សំណើរបស់កម្មវិធី & កំណត់ដល់

ប្រភេទអត្ថបទ

ហាងលក់លើបណ្តាញដោយផ្ទាល់

កំណត់ហេតុបណ្ដាញ & ព្រឹត្តិការណ៍

ពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញដោយផ្ទាល់

ត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ផលិតផលជារៀងរាល់ត្រូវបានរកឃើញដោយឧបករណ៍ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈមុនពេលដែលនាវា.