ក្រុមហ៊ុន Intel កែច្នៃ-Intel®ម៉ាស៊ីនបម្រើដំណើរការXeon® 3000 លំដាប់

ឈ្មោះ​ផលិតផល ស្ថានភាព Launch Date # of Cores TDP Processor Graphics
Intel® Xeon® Processor W3690
(12M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.46 GHz, 6.40 ប្រភេទ GT / s បានIntel® QPI)
End of Life Q1’11 6 130 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor W3680
(12M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.33 GHz, 6.40 ប្រភេទ GT / s បានIntel® QPI)
End of Life Q1’10 6 130 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor W3670
(12M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.20 GHz, 4.80 ប្រភេទ GT / s បានIntel® QPI)
End of Life Q3’10 6 130 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor W3580
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.33 GHz, 6.40 ប្រភេទ GT / s បានIntel® QPI)
End of Life Q3’09 4 130 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor W3570
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.20 GHz, 6.40 ប្រភេទ GT / s បានIntel® QPI)
End of Life Q1’09 4 130 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor W3565
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.20 GHz, 4.80 ប្រភេទ GT / s បានIntel® QPI)
End of Life Q4’09 4 130 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor W3550
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.06 GHz, 4.80 ប្រភេទ GT / s បានIntel® QPI)
End of Life Q3’09 4 130 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor W3540
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.93 GHz, 4.80 ប្រភេទ GT / s បានIntel® QPI)
End of Life Q1’09 4 130 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor W3530
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.80 GHz, 4.80 ប្រភេទ GT / s បានIntel® QPI)
End of Life Q1’10 4 130 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor W3520
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.66 GHz, 4.80 ប្រភេទ GT / s បានIntel® QPI)
End of Life Q1’09 4 130 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3480
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.06 GHz)
Launched Q2’10 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3470
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.93 GHz)
Launched Q3’09 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3460
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.80 GHz)
Launched Q3’09 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3450
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.66 GHz)
Launched Q3’09 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3440
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.53 GHz)
Launched Q3’09 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3430
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.40 GHz)
Launched Q3’09 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor L3426
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 1.86 GHz)
Launched Q3’09 4 45 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor L3406
(4M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.26 GHz)
End of Life Q1’10 2 30 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3380
(12M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1’09 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3370
(12M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3’08 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3360
(12M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1’08 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3350
(12M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1’08 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3330
(6M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3’08 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3320
(6M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1’08 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor L3360
(12M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1’09 4 65 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3230
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q3’07 4 95 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3220
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q1’07 4 105 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor X3210
(8M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q1’07 4 105 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor L3110
(6M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1’09 2 45 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor E3120
(6M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3’08 2 65 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor E3110
(6M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1’08 2 65 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor 3070
(4M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched 2 65 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor 3065
(4M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q4’07 2 65 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor 3060
(4M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched 2 65 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor 3050
(2M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched 2 65 សរសេរ
Intel® Xeon® Processor 3040
(2M បានឃ្លាំងសម្ងាត់, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched 2 65 សរសេរ

 

ជម្រើសគ្មានជម្លោះ

ការវាយIntel®គឺមាននៅក្នុងបេះដូងនៃសារធាតុរ៉ែជាច្រើនដែលពឹងផ្អែកលើផលិតផល ~. យើងជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាមួយ, រួមជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើង, ដោយធ្វើការដើម្បីលុបបំបាត់សារធាតុរ៉ែជម្លោះដែលផ្តល់ថវិកាពីការផ្គត់ផ្គង់របស់យើងអំពើហិង្សាដែលអាចធ្វើខ្ញុំបានរកឃើញ chain.Where ប្រភេទ Intel រូបមន្តដែលបានច្រើនបំផុតនិងបានបញ្ចប់ការហាងម៉ូដែល -os.

 

ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ -Store.

ជាដំបូងធ្វើអត្ថាធិប្បាយ

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ