គ្មានរូបភាព

HTC One V T320E Android OS Smart Cell Mobile Phone Review

ខែកញ្ញា 4, 2013 គ្រប់គ្រង 0

The HTC One T320e Black features a unique curved-chin design that makes it easy to hold and a distinctive accessory to your life.The HTC One V is an attractive addition to Android‘s mid-range.It looks good,feels great,has a reasonable camera and apps aplenty.With this camera you never miss a shot. Capture every moment with a camera that starts-up in under a second and has a zero shutter delay.www.os-store.com Brand: ក្រុមហ៊ុន HTC គំរូ: HTC One V T320E SystemAndroid OS LCD: 3.7″ អង្គ​ចងចាំ: 512 មេកាបៃ រ៉ូម: 4 GB Click here to buy it. ... អាន​បន្ថែម | ចែករំលែកវាឥឡូវ!

គ្មានរូបភាព

HTC G23 One X S720e Android OS Smart Cell Mobile Phone

ខែសីហា 30, 2013 គ្រប់គ្រង 0

Powerd by a 1.5GHZ processor,the HTC One X smartphone makes multitasking a breeze.This Andriod mobile runs on the Android 4.0 OS that supports a wide range of applications.Thanks to the 4.7-inch capacitive,multi-touch screen of this HTC smartphone,you can easily navigate your way through its highly versatile potions of enjoy your favorite game to the fullest. With Wi-Fi connectivity and 3G support,you can surf the Internet,check e-mails,and stream videos on the HTC One X at amazing speeds.www.os-store.com Brand: ក្រុមហ៊ុន HTC គំរូ: HTC G23 One X S720e SystemAndroid OS LCD: 4.7″ អង្គ​ចងចាំ: 1 GB Rom: 32 GB Click here to buy it. ... អាន​បន្ថែម | ចែករំលែកវាឥឡូវ!

គ្មានរូបភាព

HTC Touch Pro2 T7373 Windows WM Smart Cell Mobile Phone

ខែសីហា 27, 2013 គ្រប់គ្រង 0

HTC Touch Pro2(HTC T7373)is a stylish smartphone with Windows Mobile 6.5 and 3.6-inch LCD TFT Touch Screen.Designed for business professionals,the HTC Touch Pro2 is architected with distinct style and strength while delivering the most powerful productivity experience available on a mobile phone.It is an enhanced version of the HTC Touch Pro with a left-side slide-out QWERTY keyboard.www.os-store.com Brand: ក្រុមហ៊ុន HTC គំរូ: HTC Touch Pro2 T7373 System:ប្រព័ន្ធវីនដូចល័ត អេក្រង់ LCD: 3.6″ អង្គ​ចងចាំ: 288 មេកាបៃ រ៉ូម: 512 មេកាបៃ សូមចុចទីនេះដើម្បីទិញវា.       ... អាន​បន្ថែម | ចែករំលែកវាឥឡូវ!

គ្មានរូបភាព

HTC HD mini T5555 Windows WM Smart Cell Mobile Phone

ខែសីហា 24, 2013 គ្រប់គ្រង 0

HTC HD Mini is a 3G touchscreen phone with finger touch control technology. It runs on the Windows Moible 6.5.3 operating system with HTC Sense,a user experience focused on putting people at the centre by making the phone work in a more simple and natural way.With a screen size of 3.2″ ,it is a compact version of larger sibling.The HTC HD mini includes capacitive touch for viewing, zooming and resizeing websites,Microsoft Office files,PDF documents and pictures. www.os-store.com Brand: ក្រុមហ៊ុន HTC គំរូ: HTC HD mini T5555 System: ប្រព័ន្ធវីនដូចល័ត អេក្រង់ LCD: 3.2″ អង្គ​ចងចាំ: 384 មេកាបៃ រ៉ូម: 512 មេកាបៃ សូមចុចទីនេះដើម្បីទិញវា. ... អាន​បន្ថែម | ចែករំលែកវាឥឡូវ!

គ្មានរូបភាព

HTC Touch Diamond P3700 Windows WM Smart Cell Mobile Phone

ខែសីហា 23, 2013 គ្រប់គ្រង 0

HTC Touch Diamond P3700 is a Windows Mobile Professional smartphone in candybar design which features 2.8VGA screen.The HTC Touch Diamond offers a rich online experience to rival a notebook computer, allowing you to interact with Google, YouTube, and Wikipedia as freely as you would with a broadband connection.The HTC Touch Diamond signals a giant leap forward in combining hi-tech prowess with intuitive usability and exhilarating design. www.os-store.com Brand: ក្រុមហ៊ុន HTC គំរូ: HTC Touch Diamond P3700 System:ប្រព័ន្ធវីនដូចល័ត អេក្រង់ LCD: 2.8″ អង្គ​ចងចាំ: 192 មេកាបៃ រ៉ូម: 256 មេកាបៃ 4 GB storage Click here to buy it. ... អាន​បន្ថែម | ចែករំលែកវាឥឡូវ!

គ្មានរូបភាព

HTC Spark 7 Trophy T8686 Windows WM Smart Cell Mobile Phone

ខែសីហា 21, 2013 គ្រប់គ្រង 0

The HTC 7 Trophy runs on Windows Phone 7 which has been carefully crafted to help people get more done in fewer steps with a unique Hub and Tile interface. ក្រុមហ៊ុន HTC 7 Trophy harnesses the power of Xbox LIVE. Gamers will enjoy the speed and responsiveness of fast action gameplay supported by the phone’s high-performance 1GHz Snapdragon processor, and controlled through the vivid WVGA 3.8″ ថាច់ស្គ្រី. www.os-store.com Brand: ក្រុមហ៊ុន HTC គំរូ: HTC Spark 7 Trophy T8686 System: ប្រព័ន្ធវីនដូចល័ត អេក្រង់ LCD: 3.8″ អង្គ​ចងចាំ: 576 មេកាបៃ រ៉ូម: 512 មេកាបៃ 8 GB storage Click here to buy it. ... អាន​បន្ថែម | ចែករំលែកវាឥឡូវ!

គ្មានរូបភាព

HTC HD7 T9292 Windows Smart Cell Mobile Phone

ខែសីហា 17, 2013 គ្រប់គ្រង 0

HTC HD7 is a high-end Windows Phone 7 device powered by 1GHz processor. Convert distances, weights, temperature and more, all within a single screen. With a 4.3high-resolution screen, it makes an impressive handheld entertainment experience. The HTC HD7 comes with an 720p HD camcorder which allows you to capture film with incredible quality and detail. It’s ideal for turning your friends and family into stars. www.os-store.com Brand: ក្រុមហ៊ុន HTC គំរូ: HTC HD7 T9292 System: ប្រព័ន្ធវីនដូចល័ត អេក្រង់ LCD: 4.3″ អង្គ​ចងចាំ: 512មេកាបៃ រ៉ូម: 576 មេកាបៃ សូមចុចទីនេះដើម្បីទិញវា. ... អាន​បន្ថែម | ចែករំលែកវាឥឡូវ!