គ្មានរូបភាព

HTC F3188 Smart 2.8 inch Brew Mobile Smart Cell Mobile Phone

ខែសីហា 6, 2013 គ្រប់គ្រង 0

The HTC Smart is a compact phone that’s ready to help you be a smarter YOU and a funner YOU. The HTC Smart is at your service, be it for your productive side or your playful side. With HTC Smart, your interactions are neatly placed right under the pics of your favorite people.The more you use the HTC Smart, the more small touches you will findeach one elevating your phone experience.www.os-store.com Brand: ក្រុមហ៊ុន HTC គំរូ: HTC F3188 Smart System: Brew Mobile LCD: 2.8″ អង្គ​ចងចាំ: 256 មេកាបៃ រ៉ូម: 256 មេកាបៃ សូមចុចទីនេះដើម្បីទិញវា. ... អាន​បន្ថែម | ចែករំលែកវាឥឡូវ!

គ្មានរូបភាព

HTC A310E Explorer Android OS Smart Cell Mobile Phone

ខែសីហា 4, 2013 គ្រប់គ្រង 0

The HTC Explorer is a well-crafted touchscreen phone. The explorer uses Android v2.3 operating system which lets you download applications from the Android market. It is an Android Gingerbread phone with 3.2 inch capacitive touchscreen display and HTC Sense UI. It offers 3G, W-Fi, and Bluetooth connectivity. The phone comes with 3MP camera and video recording feature. www.os-store.com Brand: ក្រុមហ៊ុន HTC គំរូ: HTC A310E Explorer SystemAndroid OS LCD: 3.2″ អង្គ​ចងចាំ: 512 មេកាបៃ រ៉ូម: 512 មេកាបៃ សូមចុចទីនេះដើម្បីទិញវា. ... អាន​បន្ថែម | ចែករំលែកវាឥឡូវ!