70% បិទការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Nokia X1-01 ទូរស័ព្ទដៃ

ខែមករា 21, 2015 កម្មវិធីបញ្ជា 0

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ -Store ចុងត្រឡប់មកវិញធំនៃឆ្នាំនេះ, ក្នុងគោលបំណងដើម្បីអរគុណដល់អតិថិជនថ្មីនិងចាស់របស់យើង, តម្លៃ companycut នៃក្រុមហ៊ុន Nokia X1-01 ទូរស័ព្ទដៃ (ខ្មៅ) ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះ & ‧;, […]