നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഡ്രൈവ് -ദ്വ്ദ് – RW

ആഗസ്റ്റ് 25, 2014 ഒഷ്തെവെജൊബ്സ് 0

DVD RW standard is by Pioneer (Pioneer) put forward by the company in 1998, and have strong support from the DVD BBS, whose members include apple, ഹിറ്റാച്ചി, NEC, samsung and panasonic and other vendors, and on and on, 2000... കൂടുതല് വായിക്കുക | ഇപ്പോൾ പങ്കിടുക!

അനന്തമായ ഫ്ലൈ ഓവർ – മോട്ടറോള മൊബൈൽ

പരിവർത്തന ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനം കൂടി, ഇലക്ട്രോണിക് നിർമ്മാതാക്കൾ കൂടുതലായി ഉഗ്രകോപം മത്സരം. ഒരു വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി വളരെ അപകടകരമാണ്. Maybe a smart mobile phone can change an... കൂടുതല് വായിക്കുക | ഇപ്പോൾ പങ്കിടുക!