അനന്തമായ ഫ്ലൈ ഓവർ – മോട്ടറോള മൊബൈൽ

പരിവർത്തന ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനം കൂടി, ഇലക്ട്രോണിക് നിർമ്മാതാക്കൾ കൂടുതലായി ഉഗ്രകോപം മത്സരം. And for to make a big change is very […]

SMT tool -Red glue

Red glue is a kind of thin poly compound, belonging to the SMT materialwith viscosity, liquidity, temperature property, wetting property.Production, red glue with the objective is to make the parts firmlyadhered to the PCB surface, prevent it from falling. But with the solder […]

The magic keyboard protective film

Keyboard protective film is a keyboard protection and derived with the launch of the notebook computer peripheral products, the first generation of keyboard protective film for keyboard protective film . General keyboard protective film without keys, just as a TPUmaterial transparent film, flat cover to the keyboard, the keyboard caneffectively prevent water […]