ഡ്രൈവർ ഒഎസ്-സ്റ്റോർ പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു .Atheros

പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു .Atheros ക്വാൽകോം വയർലെസ്സ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ ജാലകത്തിലൂടെ അപ്ഡേറ്റ് 10 ഒ.എസ്-സ്റ്റോർ

ഏപ്രിൽ 25, 2017 അഡ്മിൻ 0

We have been updated driver to windows 10 പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു .Atheros ക്വാൽകോം വയർലെസ്സ് ഉപകരണം വേണ്ടി. പിന്തുണ ഉപകരണം >>> അത്൧ക്സക്സക്സ / അര്൨ക്സക്സക്സ / അര്൫ക്സക്സക്സ / AR9xxx series More […]