70% നോക്കിയ ക്സ൧-൦൧ മൊബൈൽ ഫോൺ വലിയ കുറഞ്ഞ ഓഫ്

ജനുവരി 21, 2015 ഡ്രൈവർ 0

വർഷം ഒഎസ്-സ്റ്റോറിൽ വലിയ തിരികെ അവസാനം, നമ്മുടെ പഴയതും പുതിയതും ഉപഭോക്താക്കളെ നന്ദി വേണ്ടി, നോക്കിയ ക്സ൧-൦൧ മൊബൈൽ ഫോൺ ചൊംപംയ്ചുത് വില (കറുത്ത) .ഈ ഇവന്റ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു, […]