එය අප ඔබ සොයන දේ සොයා ගැනීමට නොහැකි බව පෙනේ. සමහර විට සොයමින් උපකාර කළ හැකි.