ඉන්ටෙල් සේවාදායකය සැකසීමේ-Intel® Itanium® Processor

සමඟ බෙදාගන්න:


Product Nameතත්ත්වයLaunch Date# of CoresRecommended Customer PriceProcessor Graphics
Intel® Itanium® Processor 9560
(32එම් මතකය, 2.53 GHz ට)
LaunchedQ4’128තැටි: $4650.00
Intel® Itanium® Processor 9550
(32එම් මතකය, 2.40 GHz ට)
LaunchedQ4’124තැටි: $3750.00
Intel® Itanium® Processor 9540
(24එම් මතකය, 2.13 GHz ට)
LaunchedQ4’128තැටි: $2650.00
Intel® Itanium® Processor 9520
(20එම් මතකය, 1.73 GHz ට)
LaunchedQ4’124තැටි: $1350.00
Intel® Itanium® Processor 9350
(24එම් මතකය, 1.73 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’104තැටි: $3838.00
Intel® Itanium® Processor 9340
(20එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’104තැටි: $2059.00
Intel® Itanium® Processor 9330
(20එම් මතකය, 1.46 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’104තැටි: $2059.00
Intel® Itanium® Processor 9320
(16එම් මතකය, 1.33 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’104තැටි: $1614.00
Intel® Itanium® Processor 9310
(10එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’102තැටි: $946.00
Intel® Itanium® Processor 9152M
(24එම් මතකය, 1.66 GHz ට, 667 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’072N/A
Intel® Itanium® Processor 9150N
(24එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 533 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’072තැටි: $3692.00
Intel® Itanium® Processor 9150M
(24එම් මතකය, 1.66 GHz ට, 667 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’072තැටි: $3692.00
Intel® Itanium® Processor 9140N
(18එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 533 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’072තැටි: $1980.00
Intel® Itanium® Processor 9140M
(18එම් මතකය, 1.66 GHz ට, 667 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’072තැටි: $1980.00
Intel® Itanium® Processor 9130M
(8එම් මතකය, 1.66 GHz ට, 667 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’072තැටි: $1552.00
Intel® Itanium® Processor 9120N
(12එම් මතකය, 1.42 GHz ට, 533 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’072තැටි: $910.00
Intel® Itanium® Processor 9110N
(12එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 533 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’071තැටි: $696.00
Intel® Itanium® Processor 9050
(24එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 533 MHz බසයේ)
End of Life2N/A
Intel® Itanium® Processor 9040
(18එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 533 MHz බසයේ)
End of Life2N/A
Intel® Itanium® Processor 9030
(8එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 533 MHz බසයේ)
End of Life2N/A
Intel® Itanium® Processor 9020
(12එම් මතකය, 1.42 GHz ට, 533 MHz බසයේ)
End of Life2N/A
Intel® Itanium® Processor 9015
(12එම් මතකය, 1.40 GHz ට, 400 MHz බසයේ)
End of LifeQ1’072N/A
Intel® Itanium® Processor 9010
(6එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 533 MHz බසයේ)
End of Life2N/A
Intel® Itanium® Processor 1.50 GHz ට, 6එම් මතකය, 400 MHz බසයේEnd of Life1N/A
Intel® Itanium® Processor 1.50 GHz ට, 4එම් මතකය, 400 MHz බසයේEnd of Life1N/A
Intel® Itanium® Processor 1.40 GHz ට, 4එම් මතකය, 400 MHz බසයේEnd of Life1N/A
Intel® Itanium® Processor 1.30 GHz ට, 3එම් මතකය, 400 MHz බසයේEnd of Life1N/A
Intel® Itanium® Processor 1.00 GHz ට, 3එම් මතකය, 400 MHz බසයේEnd of Life1N/A
Intel® Itanium® Processor 900 MHz, 1.5එම් මතකය, 400 MHz බසයේEnd of Life1N/A
Intel® Itanium® Processor 1.60 GHz ට, 9එම් මතකය, 533 MHz බසයේEnd of Life1N/A
Intel® Itanium® Processor 1.60 GHz ට, 6එම් මතකය, 533 MHz බසයේEnd of Life1N/A
Intel® Itanium® Processor 1.66 GHz ට, 9එම් මතකය, 667 MHz බසයේEnd of Life1N/A
Intel® Itanium® Processor 1.66 GHz ට, 6එම් මතකය, 667 MHz බසයේEnd of Life1N/A

 

A Conflict-Free Choice

Intel® processors are at the heart of many mineral~dependent products. We believe we can make a difference, together with our partners, by working to eliminate conflict minerals that fund violence from our supply chain.Where can I find the most complete recipe intel type and model -os-store.

 

මෙහෙයුම් පද්ධතිය-ගබඩාව.

සමඟ බෙදාගන්න:


අදහස් ප්රකාශ කිරීම මුලින්ම සිදු

ඔබමයි

සමඟ සම්බන්ධ වන:මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීමට Akismet භාවිතා. ඔබේ අදහස දත්ත සකස් කරන ආකාරය ගැන දැනගැනීම.