ඉන්ටෙල් සේවාදායකය සැකසීමේ-Intel® Xeon® Processor 3000 අනුක්රමය

නිෂ්පාදන නාමය තත්ත්වය දියත් දිනය # කෝර්ස් ටී.ඩී.පී. සකසනය ග්‍රැෆික්
Intel® Xeon® Processor W3690
(12එම් මතකය, 3.46 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of Life Q1’11 6 130 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor W3680
(12එම් මතකය, 3.33 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of Life Q1’10 6 130 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor W3670
(12එම් මතකය, 3.20 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of Life Q3’10 6 130 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor W3580
(8එම් මතකය, 3.33 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of Life Q3’09 4 130 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor W3570
(8එම් මතකය, 3.20 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of Life Q1’09 4 130 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor W3565
(8එම් මතකය, 3.20 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of Life Q4’09 4 130 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor W3550
(8එම් මතකය, 3.06 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of Life Q3’09 4 130 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor W3540
(8එම් මතකය, 2.93 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of Life Q1’09 4 130 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor W3530
(8එම් මතකය, 2.80 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of Life Q1’10 4 130 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor W3520
(8එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of Life Q1’09 4 130 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3480
(8එම් මතකය, 3.06 GHz ට)
දියත් කරන ලදි Q2’10 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3470
(8එම් මතකය, 2.93 GHz ට)
දියත් කරන ලදි Q3’09 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3460
(8එම් මතකය, 2.80 GHz ට)
දියත් කරන ලදි Q3’09 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3450
(8එම් මතකය, 2.66 GHz ට)
දියත් කරන ලදි Q3’09 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3440
(8එම් මතකය, 2.53 GHz ට)
දියත් කරන ලදි Q3’09 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3430
(8එම් මතකය, 2.40 GHz ට)
දියත් කරන ලදි Q3’09 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor L3426
(8එම් මතකය, 1.86 GHz ට)
දියත් කරන ලදි Q3’09 4 45 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor L3406
(4එම් මතකය, 2.26 GHz ට)
End of Life Q1’10 2 30 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3380
(12එම් මතකය, 3.16 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of Life Q1’09 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3370
(12එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of Life Q3’08 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3360
(12එම් මතකය, 2.83 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of Life Q1’08 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3350
(12එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of Life Q1’08 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3330
(6එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of Life Q3’08 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3320
(6එම් මතකය, 2.50 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of Life Q1’08 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor L3360
(12එම් මතකය, 2.83 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of Life Q1’09 4 65 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3230
(8එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
දියත් කරන ලදි Q3’07 4 95 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3220
(8එම් මතකය, 2.40 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
දියත් කරන ලදි Q1’07 4 105 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor X3210
(8එම් මතකය, 2.13 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
දියත් කරන ලදි Q1’07 4 105 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor L3110
(6එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of Life Q1’09 2 45 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor E3120
(6එම් මතකය, 3.16 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of Life Q3’08 2 65 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor E3110
(6එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of Life Q1’08 2 65 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor 3070
(4එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
දියත් කරන ලදි 2 65 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor 3065
(4එම් මතකය, 2.33 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
දියත් කරන ලදි Q4’07 2 65 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor 3060
(4එම් මතකය, 2.40 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
දියත් කරන ලදි 2 65 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor 3050
(2එම් මතකය, 2.13 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
දියත් කරන ලදි 2 65 ඩබ්ලිව්
Intel® Xeon® Processor 3040
(2එම් මතකය, 1.86 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
දියත් කරන ලදි 2 65 ඩබ්ලිව්

 

ගැටුම්වලින් තොර තේරීමක්

ඉන්ටෙල් ප්‍රොසෙසර බොහෝ ඛනිජ ~ යැපෙන නිෂ්පාදනවල හදවතේ පවතී. අපට වෙනසක් කළ හැකි යැයි අපි විශ්වාස කරමු, අපගේ හවුල්කරුවන් සමඟ, අපගේ සැපයුම් දාමයෙන් ප්‍රචණ්ඩත්වයට අරමුදල් සපයන ගැටුම් ඛනිජ තුරන් කිරීමට කටයුතු කිරීමෙන්. වඩාත් සම්පූර්ණ වට්ටෝරු ඉන්ටෙල් වර්ගය සහ ආදර්ශ-ගබඩාව මට සොයාගත හැක්කේ කොතැනින්ද?.

 

මෙහෙයුම් පද්ධතිය-ගබඩාව.

අදහස් ප්රකාශ කිරීම මුලින්ම සිදු

ඔබමයි