ඉන්ටෙල් සේවාදායකය සැකසීමේ-Intel® Xeon® Processor 3000 අනුක්රමය

සමඟ බෙදාගන්න:


Product Nameතත්ත්වයLaunch Date# of CoresTDPProcessor Graphics
Intel® Xeon® Processor W3690
(12එම් මතකය, 3.46 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’116130 W
Intel® Xeon® Processor W3680
(12එම් මතකය, 3.33 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’106130 W
Intel® Xeon® Processor W3670
(12එම් මතකය, 3.20 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ3’106130 W
Intel® Xeon® Processor W3580
(8එම් මතකය, 3.33 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ3’094130 W
Intel® Xeon® Processor W3570
(8එම් මතකය, 3.20 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’094130 W
Intel® Xeon® Processor W3565
(8එම් මතකය, 3.20 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ4’094130 W
Intel® Xeon® Processor W3550
(8එම් මතකය, 3.06 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ3’094130 W
Intel® Xeon® Processor W3540
(8එම් මතකය, 2.93 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’094130 W
Intel® Xeon® Processor W3530
(8එම් මතකය, 2.80 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’104130 W
Intel® Xeon® Processor W3520
(8එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’094130 W
Intel® Xeon® Processor X3480
(8එම් මතකය, 3.06 GHz ට)
LaunchedQ2’10495 W
Intel® Xeon® Processor X3470
(8එම් මතකය, 2.93 GHz ට)
LaunchedQ3’09495 W
Intel® Xeon® Processor X3460
(8එම් මතකය, 2.80 GHz ට)
LaunchedQ3’09495 W
Intel® Xeon® Processor X3450
(8එම් මතකය, 2.66 GHz ට)
LaunchedQ3’09495 W
Intel® Xeon® Processor X3440
(8එම් මතකය, 2.53 GHz ට)
LaunchedQ3’09495 W
Intel® Xeon® Processor X3430
(8එම් මතකය, 2.40 GHz ට)
LaunchedQ3’09495 W
Intel® Xeon® Processor L3426
(8එම් මතකය, 1.86 GHz ට)
LaunchedQ3’09445 W
Intel® Xeon® Processor L3406
(4එම් මතකය, 2.26 GHz ට)
End of LifeQ1’10230 W
Intel® Xeon® Processor X3380
(12එම් මතකය, 3.16 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ1’09495 W
Intel® Xeon® Processor X3370
(12එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ3’08495 W
Intel® Xeon® Processor X3360
(12එම් මතකය, 2.83 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ1’08495 W
Intel® Xeon® Processor X3350
(12එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ1’08495 W
Intel® Xeon® Processor X3330
(6එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ3’08495 W
Intel® Xeon® Processor X3320
(6එම් මතකය, 2.50 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ1’08495 W
Intel® Xeon® Processor L3360
(12එම් මතකය, 2.83 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ1’09465 W
Intel® Xeon® Processor X3230
(8එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
LaunchedQ3’07495 W
Intel® Xeon® Processor X3220
(8එම් මතකය, 2.40 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
LaunchedQ1’074105 W
Intel® Xeon® Processor X3210
(8එම් මතකය, 2.13 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
LaunchedQ1’074105 W
Intel® Xeon® Processor L3110
(6එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ1’09245 W
Intel® Xeon® Processor E3120
(6එම් මතකය, 3.16 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ3’08265 W
Intel® Xeon® Processor E3110
(6එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ1’08265 W
Intel® Xeon® Processor 3070
(4එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
Launched265 W
Intel® Xeon® Processor 3065
(4එම් මතකය, 2.33 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
LaunchedQ4’07265 W
Intel® Xeon® Processor 3060
(4එම් මතකය, 2.40 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
Launched265 W
Intel® Xeon® Processor 3050
(2එම් මතකය, 2.13 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
Launched265 W
Intel® Xeon® Processor 3040
(2එම් මතකය, 1.86 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
Launched265 W

 

A Conflict-Free Choice

Intel® processors are at the heart of many mineral~dependent products. We believe we can make a difference, together with our partners, by working to eliminate conflict minerals that fund violence from our supply chain.Where can I find the most complete recipe intel type and model -os-store.

 

මෙහෙයුම් පද්ධතිය-ගබඩාව.

සමඟ බෙදාගන්න:


අදහස් ප්රකාශ කිරීම මුලින්ම සිදු

ඔබමයි

සමඟ සම්බන්ධ වන:මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීමට Akismet භාවිතා. ඔබේ අදහස දත්ත සකස් කරන ආකාරය ගැන දැනගැනීම.