ඉන්ටෙල් සේවාදායකය සැකසීමේ-උරුමය Intel® Xeon® Processor

සමඟ බෙදාගන්න:


Product Nameතත්ත්වයLaunch Date# of CoresRecommended Customer Price
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz ට, 1එම් මතකය, 667 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz ට, 1එම් මතකය, 667 MHz බසයේEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz ට, 1එම් මතකය, 800 MHz බසයේEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz ට, 2එම් මතකය, 800 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1එම් මතකය, 800 MHz බසයේEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2එම් මතකය, 800 MHz බසයේLaunched1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz ට, 1එම් මතකය, 800 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz ට, 2එම් මතකය, 800 MHz බසයේLaunched1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1එම් මතකය, 800 MHz බසයේEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2එම් මතකය, 800 MHz බසයේEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz ට, 1එම් මතකය, 800 MHz බසයේEnd of LifeQ2’041N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz ට, 2එම් මතකය, 800 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2එම් මතකය, 800 MHz බසයේLaunched1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz ට, 1එම් මතකය, 800 MHz බසයේEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz ට, 2එම් මතකය, 800 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2එම් මතකය, 800 MHz බසයේLaunched1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz ට, 1එම් මතකය, 800 MHz බසයේEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz ට, 2එම් මතකය, 800 MHz බසයේLaunched1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2එම් මතකය, 800 MHz බසයේLaunched1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz ට, 2එම් මතකය, 800 MHz බසයේLaunched1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2එම් මතකය, 800 MHz බසයේLaunched1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz ට, 1එම් මතකය, 800 MHz බසයේEnd of LifeQ2’041N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1එම් මතකය, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1එම් මතකය, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2එම් මතකය, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1එම් මතකය, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2එම් මතකය, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1එම් මතකය, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2එම් මතකය, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1එම් මතකය, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2එම් මතකය, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2එම් මතකය, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz ට, 256K Cache, 133 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz ට, 256K Cache, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz ට, 512K Cache, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz ට, 1එම් මතකය, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1තැටි: $1100.00
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz ට, 256K Cache, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz ට, 512K Cache, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz ට, 1එම් මතකය, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz ට, 256K Cache, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz ට, 512K Cache, 400 MHz බසයේLaunched1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz ට, 1එම් මතකය, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1තැටි: $1850.00
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz ට, 1එම් මතකය, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1තැටි: $856.00
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz ට, 256K Cache, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz ට, 2එම් මතකය, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1තැටි: $3587.00
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz ට, 512K Cache, 400 MHz බසයේLaunched1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz ට, 2එම් මතකය, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1තැටි: $1177.00
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz ට, 512K Cache, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz ට, 512K Cache, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz ට, 1එම් මතකය, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1තැටි: $1980.00
Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz ට, 512K Cache, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz ට, 2එම් මතකය, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1තැටි: $1980.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz ට, 2එම් මතකය, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1තැටි: $3692.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz ට, 512K Cache, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz ට, 4එම් මතකය, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1තැටි: $3692.00
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz ට, 512K Cache, 400 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz ට, 512K Cache, 400 MHz බසයේEnd of LifeQ3’021N/A
Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz ට, 512K Cache, 400 MHz බසයේEnd of LifeQ3’031N/A
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz ට, 512K Cache, 533 MHz බසයේEnd of LifeQ1’021N/A
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz ට, 1එම් මතකය, 533 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz ට, 512K Cache, 533 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානයQ4’021N/A
Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz ට, 512K Cache, 533 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz ට, 1එම් මතකය, 533 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1තැටි: $307.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz ට, 512K Cache, 533 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානයQ4’031N/A
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz ට, 1එම් මතකය, 533 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz ට, 512K Cache, 533 MHz බසයේEnd of Life1N/A
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz ට, 1එම් මතකය, 533 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz ට, 2එම් මතකය, 533 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz ට, 4එම් මතකය, 667 MHz බසයේLaunched1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz ට, 8එම් මතකය, 667 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz ට, 1එම් මතකය, 667 MHz බසයේLaunched1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz ට, 8එම් මතකය, 667 MHz බසයේඅන්තර් ක්රියාකාරී සහාය අවසානය1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz ට, 1එම් මතකය, 667 MHz බසයේEnd of Life1N/A
Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz ට, 2එම් මතකය, 667 MHz බසයේLaunchedQ1’062තැටි: $226.00 – $347.00
Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz ට, 2එම් මතකය, 667 MHz බසයේLaunchedQ1’062තැටි: $382.00
Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz ට, 2එම් මතකය, 667 MHz බසයේLaunchedQ3’062N/A
Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz ට, 2එම් මතකය, 667 MHz බසයේLaunchedQ1’062N/A
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz ට, 4එම් මතකය, 800 MHz බසයේEnd of Life2N/A

A Conflict-Free Choice

Intel® processors are at the heart of many mineral~dependent products. We believe we can make a difference, together with our partners, by working to eliminate conflict minerals that fund violence from our supply chain.Where can I find the most complete recipe intel type and model -os-store.

 

මෙහෙයුම් පද්ධතිය-ගබඩාව.

සමඟ බෙදාගන්න:


අදහස් ප්රකාශ කිරීම මුලින්ම සිදු

ඔබමයි

සමඟ සම්බන්ධ වන:මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීමට Akismet භාවිතා. ඔබේ අදහස දත්ත සකස් කරන ආකාරය ගැන දැනගැනීම.