මෙහෙයුම් පද්ධතිය-STORE 2013Q1 ඩයින් රාත්රී භෝජන සංග්රහය - තායිලන්තය ආහාර අවන්හලක්

සමඟ බෙදාගන්න:


Thanks the efforts of all colleagues, reward everyone’s hard work, we dine together in Thai restaurant. And we will from time to time arrange company activities, here we would like to share photos and details with everybody.

එම අවස්ථාවේදී ම. thanks all member’s support, the first quarter of 2013 මෙහෙයුම් පද්ධතිය-STORE still steadily growing. In the future, we will work harder to provide better service to everyone.

OS-STORE.COM

initpintu_副本

සමඟ බෙදාගන්න:


ඔබමයි

සමඟ සම්බන්ධ වන:මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීමට Akismet භාවිතා. ඔබේ අදහස දත්ත සකස් කරන ආකාරය ගැන දැනගැනීම.