සියෙරා AirPrime EM සමාගමෙහි මහ නගර ජංගම බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් Skylight සබැඳුම් කළමනාකරු

Sierra Broadband module Connect to internet ~

To connect AirPrime EM/MC Series modules to your PC running Windows, ඔබ සම්බන්ධ කළමනාකරු ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය. Please install USB drivers as mentioned in the related items.

 

Purpose ~

Sierra WWAN Wireless WiFi Software is recommended for end-customers, උසස් තාක්ෂණ පරිපාලක මෙවලම් අවශ්ය නැති නිවාස පරිශීලකයන් හා ව්යාපාරික ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළු.

 

Important ~

  • Support Sierra EM ME device module
    (Not sure support to other brand)
  • installed drive
    (Search in OS-STORE Blog)
  • Sim card support internet service (Mobile Broadband)
    (Inquiry operator in your country)
  • Compatible Operate System: Windows OS

 

Skylight Application බාගත (මුරපදය : මෙහි ක්ලික් කරන්න)

 

Processing Status ~

No device

 

Connect to service

Airplane mode

 

Send SMS Message

 

SMS Message Window

 

More Mobile Broadband info, මෙහි ක්ලික් කරන්න ~

අදහස් ප්රකාශ කිරීම මුලින්ම සිදු

ඔබමයි