පූර්ණ විස්තරය පරිගණක ඔප්ටිකල් ඩ්රයිව් උපාංගයක් අමුතු පිරිවිතර අභ්යන්තර සහ බාහිර ඇතුළත්

ජූනි 17, 2019 ecommerce 0

වඩාත්ම වැදගත් සලකා බැලීමෙන් ලෙටර්ස් තෝරා විට (සංයුක්ත තැටි, DVD, Blu-ray) ලෙස ධාවකය භාවිතා කල හැකි බව තැටි වර්ග වේ […]