සියෙරා AirPrime EM සමාගමෙහි මහ නගර ජංගම බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් Skylight සබැඳුම් කළමනාකරු

නොවැම්බර් 28, 2017 පරිපාලක 0

අන්තර්ජාලය වෙත සියෙරා බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් මොඩියුලය Connect ~ ඔබේ PC ධාවනය Windows වෙත AirPrime EM සමාගමෙහි / මහ නගර ශ්රේණි මොඩියුල සම්බන්ධ කිරීමට, ඔබ සම්බන්ධ කළමනාකරු ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය. අදාළ සඳහන් පරිදි USB ධාවක ස්ථාපනය කරන්න ... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!

Blu-Ray BD DVD CD Video Player Software Free Download

නොවැම්බර් 19, 2017 පරිපාලක 0

Blu-ray තැටියක් (පලාෙත් ෙකටි නාමය BD) උසස් තත්ත්වයේ වීඩියෝ සහ අධි-ධාරිතාව දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා DVD පසු තැටිය ආකෘති ඊළඟ පරම්පරාව එකක්. Blu-ray තැටියක් වීමය […]

HDD SSD කොටස මෘදුකාංග කළමනාකරු මෙවලම

අගෝස්තු 31, 2017 පරිපාලක 0

ඔබේ විදුලි Hard Disk කළමනාකරණය සඳහා ආපසු දෙන්න පොහොසත් විශේෂාංග කොටස මැජික්, තැටි භාවිතය උපරිම ඵල ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබේ දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද. එය ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කළ හැකි වන සේ බොහෝ බලවත් ලක්ෂණ සමඟ එන ... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!

UVC Driver

කැමරාව Windows OS සඳහා විශ්ව UVC USB වීඩියෝ පන්තියේ රියදුරු උත්ශ්රේණි කිරීම උපයෝගිතා

ජුලි 18, 2014 පරිපාලක 0

So many driver integrate in the device or operate system, but it can`t exert good profession. now UVC driver will be solve this problem and upgrade device efficacy. (UVC USB Video Class Driver Only suppoert UVC device) If... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!

Kodak-Logo

Windows සඳහා කොඩැක් Camere මෙම දැන්වීම බොත්තම යෙදුම මෘදුකාංග XP vista7 දිනා 8

ජුලි 1, 2014 පරිපාලක 0

This software only suit for Kodak camera. Operating System Compatibility: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP Download click here. (මුරපදය : os-විශාල) පිටපත: Public Language Support: English, French,... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!