ඉන්ටෙල් ජංගම CPU-6 පරම්පරාවේ ඇති Intel® Core ™ i3 ප්රොසෙසරය

සැප්තැම්බර් 15, 2015 රියදුරු 0

නිෂ්පාදන නාමය තත්ත්වය දියත් දිනය # මධ්යය ක TDP Processor ග්රැෆික් ‡ Intel® Core ™ i3-6100U Processor (3එම් මතකය, 2.30 GHz ට) දියත් Q3'15 2 15 W Intel® HD ග්රැෆික් 520 සී Intel® Core ™ i3-6100H ... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!

Intel Mobile CPU-6th Generation Intel® Core™ i5 Processors

සැප්තැම්බර් 15, 2015 රියදුරු 0

නිෂ්පාදන නාමය තත්ත්වය දියත් දිනය # of Cores TDP Processor Graphics ‡ Intel® Core™ i5-6200U Processor (3එම් මතකය, දක්වා 2.80 GHz ට) දියත් Q3'15 2 15 W Intel® HD ග්රැෆික් 520 Intel® Core™ i5-6287U... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!

ඉන්ටෙල් ජංගම CPU-6 උත්පාදනය Intel® Core ™ i7 processors

සැප්තැම්බර් 15, 2015 රියදුරු 0

නිෂ්පාදන නාමය තත්ත්වය දියත් දිනය # මධ්යය ක TDP Processor ග්රැෆික් ‡ Intel® Core ™ i7-6500U Processor (4එම් මතකය, දක්වා 3.10 GHz ට) දියත් Q3'15 2 15 W Intel® HD ග්රැෆික් 520 Intel® Core ™ i7-6567U ... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!

Intel Mobile CPU-Intel® Celeron® Processor

අගෝස්තු 20, 2015 රියදුරු 0

නිෂ්පාදන නාමය තත්ත්වය දියත් දිනය # of Cores TDP Processor Graphics ‡ Intel® Celeron® Processor N3000 (2එම් මතකය, දක්වා 2.08 GHz ට) දියත් Q1'15 2 4 W Intel® HD ග්රැෆික් Intel® Celeron® Processor ... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!