2013 නිවාඩු තෑගි මාර්ගෝපදේශය:ඉහළට 10 ස්මාර්ට් ෆෝන්

නොවැම්බර් 28, 2013 පරිපාලක 0

Here has the top 10 ස්මාර්ට් ෆෝන්, looking for the perfect the gift? ඉහළට 1: Apple iphone 5s The iPhone 5s may look a lot like its predecessor. But with a faster new processor, a fingerprint sensor, and an improved camera... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!