මෙහෙයුම් පද්ධතිය-STORE මත නැව් ගාස්තු ගණන් ගන්නේ කෙසේද?

දෙසැම්බර් 17, 2013 පරිපාලක 0

නැව් ගාස්තු කරත්තයක් පිටුව ගණනය හා ගෙවීම් පිටුවේ පෙන්වන. නැව් ක්රමය සම්මත කර (7-20 දින බෙදාහැරීමේ) හා කඩිනම් / ඊඑම්එස් සේවාව […]

os-ගබඩා මත ව්යවහාර මුදල් හා භාෂා වෙනස් කරන අයුරු?

දෙසැම්බර් 14, 2013 පරිපාලක 0

ව්යවහාර මුදල් හා භාෂා තෝරන්න (හෝ රට). 1. සහාය 20 ගෙවීමට හෝ ඊට වඩා වැඩි මුදල්. 2. මෙහෙයුම් පද්ධතිය-STORE ඇත 20 ග්ලෝබ් හෝ ඊට වඩා අඩවිය, […]