ஏ.டீ. ஏ.எம்.டி எச்டி 2300 எச்டி 2400 எச்டி 2600 எச்டி 3400 எச்டி 3450 எச்டி 3470 எச்டி 3650 எச்டி 3850 எச்டி 3870 வீடியோ விஜிஏ கிராபிக்ஸ் அட்டை விண்டோஸ் இயக்கிகள் பதிவிறக்கி

டிசம்பர் 20, 2014 இயக்கி 0

ATI AMD Series Driver Support ~ Recommended for end-customers. ஓட்டுநர் மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டிய ஏ.டீ. ஏ.எம்.டி மென்பொருள் இயக்கி-உடன் பதிவிறக்க விருப்பங்கள் அடங்கும்.   சாதன மாதிரி: ஏ.டீ. ஏ.எம்.டி எச்டி 3650 All […]

யுனிவர்சல் ஏ.டீ. AMD ரேடியான் மொபைலிட்டி வீடியோ விஜிஏ கிராபிக்ஸ் அட்டை விண்டோஸ் இயக்கிகள் பதிவிறக்கி

டிசம்பர் 3, 2014 இயக்கி 0

ATI AMD Series Driver Support ~ Recommended for end-customers. ஓட்டுநர் மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டிய ஏ.டீ. ஏ.எம்.டி மென்பொருள் இயக்கி-உடன் பதிவிறக்க விருப்பங்கள் அடங்கும்.   சாதன மாதிரி: ATI AMD Video Card All […]