Bộ vi xử lý Intel Server-Legacy Intel® Xeon® Processor

Chia sẽ với:


tên sản phẩmTrạng tháiNgày ra mắt# CoresĐề nghị khách hàng Giá
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M nhớ cache, 667 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1M nhớ cache, 667 MHz FSBCuối cuộc đời1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M nhớ cache, 800 MHz FSBCuối cuộc đời1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M nhớ cache, 800 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M nhớ cache, 800 MHz FSBCuối cuộc đời1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2M nhớ cache, 800 MHz FSBRa mắt1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M nhớ cache, 800 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2M nhớ cache, 800 MHz FSBRa mắt1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M nhớ cache, 800 MHz FSBCuối cuộc đời1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2M nhớ cache, 800 MHz FSBCuối cuộc đời1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M nhớ cache, 800 MHz FSBCuối cuộc đờiQ2’041N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M nhớ cache, 800 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2M nhớ cache, 800 MHz FSBRa mắt1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M nhớ cache, 800 MHz FSBCuối cuộc đời1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2M nhớ cache, 800 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2M nhớ cache, 800 MHz FSBRa mắt1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M nhớ cache, 800 MHz FSBCuối cuộc đời1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2M nhớ cache, 800 MHz FSBRa mắt1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2M nhớ cache, 800 MHz FSBRa mắt1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2M nhớ cache, 800 MHz FSBRa mắt1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2M nhớ cache, 800 MHz FSBRa mắt1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M nhớ cache, 800 MHz FSBCuối cuộc đờiQ2’041N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 500 MHz, 1M nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 500 MHz, 2M nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 500 MHz, 512K nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 550 MHz, 1M nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 550 MHz, 2M nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 550 MHz, 512K nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 700 MHz, 1M nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 700 MHz, 2M nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 900 MHz, 2M nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 600 MHz, 256K nhớ cache, 100 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 1.00 GHz, 256K nhớ cache, 133 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 600 MHz, 256K nhớ cache, 133 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 667 MHz, 256K nhớ cache, 133 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 733 MHz, 256K nhớ cache, 133 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 800 MHz, 256K nhớ cache, 133 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 866 MHz, 256K nhớ cache, 133 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® 933 MHz, 256K nhớ cache, 133 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 1.40 GHz, 256K nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 1.40 GHz, 512K nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 1.50 GHz, 1M nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1CÁI MÂM: $1100.00
Intel® Xeon® 1.50 GHz, 256K nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 1.50 GHz, 512K nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 1.60 GHz, 1M nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 1.70 GHz, 256K nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 1.80 GHz, 512K nhớ cache, 400 MHz FSBRa mắt1N/A
Intel® Xeon® 1.90 GHz, 1M nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1CÁI MÂM: $1850.00
Intel® Xeon® 2.00 GHz, 1M nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1CÁI MÂM: $856.00
Intel® Xeon® 2.00 GHz, 256K nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 2.00 GHz, 2M nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1CÁI MÂM: $3587.00
Intel® Xeon® 2.00 GHz, 512K nhớ cache, 400 MHz FSBRa mắt1N/A
Intel® Xeon® 2.20 GHz, 2M nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1CÁI MÂM: $1177.00
Intel® Xeon® 2.20 GHz, 512K nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 2.40 GHz, 512K nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 2.50 GHz, 1M nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1CÁI MÂM: $1980.00
Intel® Xeon® 2.60 GHz, 512K nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 2.70 GHz, 2M nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1CÁI MÂM: $1980.00
Intel® Xeon® 2.80 GHz, 2M nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1CÁI MÂM: $3692.00
Intel® Xeon® 2.80 GHz, 512K nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 3.00 GHz, 4M nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1CÁI MÂM: $3692.00
Intel® Xeon® 3.00 GHz, 512K nhớ cache, 400 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® LV 1.60 GHz, 512K nhớ cache, 400 MHz FSBCuối cuộc đờiQ3’021N/A
Intel® Xeon® LV 2.40 GHz, 512K nhớ cache, 400 MHz FSBCuối cuộc đờiQ3’031N/A
Intel® Xeon® 2.00 GHz, 512K nhớ cache, 533 MHz FSBCuối cuộc đờiQ1’021N/A
Intel® Xeon® 2.40 GHz, 1M nhớ cache, 533 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 2.40 GHz, 512K nhớ cache, 533 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tácQ4’021N/A
Intel® Xeon® 2.66 GHz, 512K nhớ cache, 533 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 2.80 GHz, 1M nhớ cache, 533 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1CÁI MÂM: $307.00
Intel® Xeon® 2.80 GHz, 512K nhớ cache, 533 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tácQ4’031N/A
Intel® Xeon® 3.06 GHz, 1M nhớ cache, 533 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 3.06 GHz, 512K nhớ cache, 533 MHz FSBCuối cuộc đời1N/A
Intel® Xeon® 3.20 GHz, 1M nhớ cache, 533 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
Intel® Xeon® 3.20 GHz, 2M nhớ cache, 533 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M nhớ cache, 667 MHz FSBRa mắt1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M nhớ cache, 667 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M nhớ cache, 667 MHz FSBRa mắt1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M nhớ cache, 667 MHz FSBKết thúc Hỗ trợ tương tác1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M nhớ cache, 667 MHz FSBCuối cuộc đời1N/A
Intel® Xeon® LV 1.66 GHz, 2M nhớ cache, 667 MHz FSBRa mắtQ1’062CÁI MÂM: $226.00 – $347.00
Intel® Xeon® LV 2.00 GHz, 2M nhớ cache, 667 MHz FSBRa mắtQ1’062CÁI MÂM: $382.00
Intel® Xeon® LV 2.16 GHz, 2M nhớ cache, 667 MHz FSBRa mắtQ3’062N/A
Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M nhớ cache, 667 MHz FSBRa mắtQ1’062N/A
Intel® Xeon® 2.80 GHz, 4M nhớ cache, 800 MHz FSBCuối cuộc đời2N/A

Một lựa chọn xung đột-miễn phí

bộ vi xử lý Intel® là trung tâm của nhiều khoáng ~ sản phẩm phụ thuộc. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm cho một sự khác biệt, cùng với các đối tác của chúng tôi, bằng cách làm việc để loại bỏ các khoáng chất xung đột bạo lực tài trợ từ nguồn cung cấp của chúng tôi chain.Where Tôi có thể tìm thấy các loại thức intel đầy đủ nhất và mô hình -os-cửa hàng.

 

By OS-CỬA HÀNG.

Chia sẽ với:


Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

Để lại lời nhắn

Kết nối với:Trang web này sử dụng Akismet để giảm rác. Tìm hiểu cách dữ liệu bình luận của bạn được xử lý.