如何解決無法在 windows 上安裝或者查找光驱嘅問題

install drive

同分享:


如果安裝 cd, 請使用下面的故障排除解, dvd 或藍光驅動器無法讀取任何光槃或無法識別任何光槃.

德维切纳格

 

如果驅動器未完全失敗, 呢啲說明會幫助你在某些情況下解決問題. 下面嘅說明可用於內部和外部 cd, dvd 或藍光驅動器 但一些基本面可能係有 D 唔同. 雖然 cd-rom 不能工作的問題可能會令用戶感到沮喪, 它可能會導致數據丟失, 擾亂正常的工作程序, 等. 如果希望在絕對沒有時間的情況下解決該錯誤, 克服 cd-rom 無法正常工作嘅錯誤嘅知識係好有幫助嘅. 在給定的文章中, 我哋將研究多種解決方案, 以解決 cd 驅動器無法正常工作的問題.故障排除控制面板1

 

前ar5bhb92 WiFi无线网卡嘅驱动程序嘅Windows下载 1: 使用硬件同設備疑難解答 >>>

這是消除 cd 驅動器無法正常工作問題的基本方法. 只需執行幾個簡單嘅步驟, 用戶可以有佢哋嘅 dvd 同系統認可嘅 cd-rom. 以下係步驟:

 1. 點按 windows 鍵 + r 打開 "運行" 對話框.
 2. You are then required to type ‘Control’ in the dialog box and then tap ‘Enter’.
 3. 在控制面板中, 找到搜索框, 並鍵入 "疑難解答", , 然後點擊 "疑難解答".
 4. 你一定要单击 "硬件同聲音項" 下列出嘅 "配置設備". 系統可能會提示用戶輸入密碼進行確認.
  如果不能解決該錯誤, 你可以進入下一個解決方案.

解決驅動器就唔做嘢前ar5bhb92 WiFi无线网卡嘅驱动程序嘅Windows下载 2: 磁槃丟失的最常見原因 >>>

同附帶的電腦或外部驅動器的硬盤不同, 你購買的額外硬盤驅動器並不總是出貨格式化, 並準備使用. 相反, 佢哋係喺一個完全空白的狀態-嘅想法係, 最終用戶會做佢哋希望與驅動器, 因此, 沒有任何好處預格式化或以其他方式更改驅動器在工廠. 因此,, 當您將驅動器放入系統時, windows 只是等待你決定如何處理驅動器, 而唔係自動格式化並將其添加到驅動器列表中.

 • 步 1: 单击 "開始" > 运行. 輸入 ” 塞斯德姆.Cpl ” 到佢顯示的對話框中. 點擊 OK, 佢應該幫你帶來一個 “系統屬性” 對話框.
 • 步 2: 轉到選項卡 “硬件” , 然後點擊 “設備管理器” 一旦找到你嘅司機. 我俾稱為 “光槃驅動器。” 双击佢以顯示其內容, 並且它下面應該有另一個設備. 我有一個問號, 但喺某啲情況下, 佢可能有一個感嘆號旁邊嘅名稱. 我俾稱為 “aopen duw1608/arr” 但如果你 & #8217; 係唔同嘅, 佢 & #8217; 既沒關係.
 • 步 3: 双击新顯示的硬件 “aopen duw1608/arr” 佢 & #8217; 自己嘅對話框將出現. 過檔 “司机” 選項卡, 然後選擇 “更新驅動程序…” 由下面的按鈕.
 • 步 4: 而家, 選擇 “從列表或特定位置安裝” , 然後单击 "下一步". 在下一個框中, 選擇 “唔好 & #8217; 搜索. 我就選擇要安裝的驅動程序” 嚟多次, 點擊下一步. 將為您的驅動程序顯示一個與兼容嘅硬件唔同框. 我從底部選擇相信係最近嘅, 它被稱為 “光槃驅動器 [imapi 設置 1,5].” 點擊下一步, 並完成佢比你個說明.

前ar5bhb92 WiFi无线网卡嘅驱动程序嘅Windows下载 3: 或者係 dvd 有問題造成的 >>>

 1. 控制面板
 2. 双击 "系統"
 3. 单击 "硬件" 選項卡
 4. 单击設備管理器
 5. oe atataba 控制器教派双击 ide 通道
 6. 點擊高級設置選項卡
 7. 装置 0 当设置喺Windows中个新嘅磁盘 1 應在超 dma (唔系 poi) 電流傳輸速度應為超 dma

(如果唔系) 卸載 設備驅動器和 dvd 驅動器 (係我既情況下, 係先鋒驅動) – 重新啟動電腦以重新安裝 – 重新安裝之後再次重新啟動電腦 – 重複 1 – 7 再次, 兩個設置係回到超, 問題係固定嘅.

電腦管理

 

第4部分: 更改光驱字母分配 >>>

默認情況下, 所有版本的 windows 分配一個光槃驅動器之後, 任何本地卷埋晒的下一個可用驅動器. 如果隨後安裝了額外的硬盤或重新分區驅動器以創建其他卷, 派比光驱嘅字母可能會更改, 可能會混淆已安裝的軟件, 試圖訪問光驱作為舊嘅字母.
你可以避免呢種情況 “音樂椅” 透過手動為光驱派高於任何現有本地或網絡卷埋晒的驅動器的驅動器號嚟重新分配光驱號. 分配可用的最高驅動器號, Z, 到光驱, 防止 windows 永遠改變該驅動器號. 如果你有兩個光驱, 派畀佢哋 Z: 和 y:. 為 windows xp 中嘅光驱分配不同的驅動器號, 按以下步驟操作:

電腦管理顯示驅動器號派
1. 係控制面板, 選擇 "管理工具" > 電腦管理.
2. 如有必要, 展開樹以顯示存儲分支中嘅項.
3. 单击 "磁槃管理", 並喺右下角窗格中搵到光驱.
4. 右鍵单击光驱圖標以顯示上下文相關菜單, , 然後選擇 "更改驅動器號同路徑" 菜單項以顯示 "更改驅動器號同路徑" 對話框.
5. 单击 "更改" 按鈕, 然後使用下拉列表就可用驅動器號派畀光驱.
6. 保存所做的更改並退出. 一旦你接受更改, 新嘅驅動器號即刻生效.

音樂驅動嘅字母
如果更改光驱嘅驅動器號派, 在安裝驅動器或操作系統後立即執行此操作. 如果你使用該驅動器下嘅原始字母安裝軟件, 該軟件稍後會嘗試訪問驅動器使用舊的驅動器號.

好嘅好嘅, 你個司機應該工作得好好. 獲取更多信息, click 呢度

同分享:


系第一个评论

留低回复

連接到:本網站使用 akismet 來減少垃圾郵件. 了解如何處理你嘅評論數據.