ඉන්ටෙල් සේවාදායකය සැකසීමේ-Intel® Xeon® Processor 5000 අනුක්රමය

සමඟ බෙදාගන්න:


Product Nameතත්ත්වයLaunch Date# of CoresTDPProcessor Graphics
Intel® Xeon® Processor X5690
(12එම් මතකය, 3.46 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’116130 W
Intel® Xeon® Processor X5687
(12එම් මතකය, 3.60 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’114130 W
Intel® Xeon® Processor X5680
(12එම් මතකය, 3.33 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’106130 W
Intel® Xeon® Processor X5677
(12එම් මතකය, 3.46 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’104130 W
Intel® Xeon® Processor X5675
(12එම් මතකය, 3.06 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’11695 W
Intel® Xeon® Processor X5672
(12එම් මතකය, 3.20 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’11495 W
Intel® Xeon® Processor X5670
(12එම් මතකය, 2.93 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’10695 W
Intel® Xeon® Processor X5667
(12එම් මතකය, 3.06 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’10495 W
Intel® Xeon® Processor X5660
(12එම් මතකය, 2.80 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’10695 W
Intel® Xeon® Processor X5650
(12එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’10695 W
Intel® Xeon® Processor X5647
(12එම් මතකය, 2.93 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’114130 W
Intel® Xeon® Processor L5640
(12එම් මතකය, 2.26 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’10660 W
Intel® Xeon® Processor L5638
(12එම් මතකය, 2.00 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’10660 W
Intel® Xeon® Processor L5630
(12එම් මතකය, 2.13 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’10440 W
Intel® Xeon® Processor L5618
(12එම් මතකය, 1.87 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’10440 W
Intel® Xeon® Processor L5609
(12එම් මතකය, 1.86 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’10440 W
Intel® Xeon® Processor E5649
(12එම් මතකය, 2.53 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’11680 W
Intel® Xeon® Processor E5645
(12එම් මතකය, 2.40 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’10680 W
Intel® Xeon® Processor E5640
(12එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’10480 W
Intel® Xeon® Processor E5630
(12එම් මතකය, 2.53 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’10480 W
Intel® Xeon® Processor E5620
(12එම් මතකය, 2.40 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’10480 W
Intel® Xeon® Processor E5607
(8එම් මතකය, 2.26 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’11480 W
Intel® Xeon® Processor E5606
(8එම් මතකය, 2.13 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’11480 W
Intel® Xeon® Processor E5603
(4එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
End of LifeQ1’11480 W
Intel® Xeon® Processor X5570
(8එම් මතකය, 2.93 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’09495 W
Intel® Xeon® Processor X5560
(8එම් මතකය, 2.80 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’09495 W
Intel® Xeon® Processor X5550
(8එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’09495 W
Intel® Xeon® Processor W5590
(8එම් මතකය, 3.33 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ3’094130 W
Intel® Xeon® Processor W5580
(8එම් මතකය, 3.20 GHz ට, 6.40 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’094130 W
Intel® Xeon® Processor L5530
(8එම් මතකය, 2.40 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ3’09460 W
Intel® Xeon® Processor L5520
(8එම් මතකය, 2.26 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’09460 W
Intel® Xeon® Processor L5506
(4එම් මතකය, 2.13 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’09460 W
Intel® Xeon® Processor E5540
(8එම් මතකය, 2.53 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5530
(8එම් මතකය, 2.40 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5520
(8එම් මතකය, 2.26 GHz ට, 5.86 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5507
(4එම් මතකය, 2.26 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’10480 W
Intel® Xeon® Processor E5506
(4එම් මතකය, 2.13 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5504
(4එම් මතකය, 2.00 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5503
(4එම් මතකය, 2.00 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’10280 W
Intel® Xeon® Processor E5502
(4එම් මතකය, 1.86 GHz ට, 4.80 GT / s Intel® QPI)
LaunchedQ1’09280 W
Intel® Xeon® Processor X5492
(12එම් මතකය, 3.40 GHz ට, 1600 MHz බසයේ)
End of LifeQ3’084150 W
Intel® Xeon® Processor X5482
(12එම් මතකය, 3.20 GHz ට, 1600 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’074150 W
Intel® Xeon® Processor X5472
(12එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1600 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’074120 W
Intel® Xeon® Processor X5470
(12එම් මතකය, 3.33 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ3’084120 W
Intel® Xeon® Processor X5460
(12එම් මතකය, 3.16 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’074120 W
Intel® Xeon® Processor X5450
(12එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’074120 W
Intel® Xeon® Processor L5430
(12එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ3’08450 W
Intel® Xeon® Processor L5420
(12එම් මතකය, 2.50 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ1’08450 W
Intel® Xeon® Processor L5410
(12එම් මතකය, 2.33 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
LaunchedQ1’08450 W
Intel® Xeon® Processor E5472
(12එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1600 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5462
(12එම් මතකය, 2.80 GHz ට, 1600 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5450
(12එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5440
(12එම් මතකය, 2.83 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
LaunchedQ1’08480 W
Intel® Xeon® Processor E5430
(12එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5420
(12එම් මතකය, 2.50 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5410
(12එම් මතකය, 2.33 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5405
(12එම් මතකය, 2.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor X5365
(8එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ3’074150 W
Intel® Xeon® Processor X5355
(8එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’064120 W
Intel® Xeon® Processor L5335
(8එම් මතකය, 2.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of LifeQ3’07450 W
Intel® Xeon® Processor L5320
(8එම් මතකය, 1.86 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
End of LifeQ1’07450 W
Intel® Xeon® Processor L5318
(8එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
LaunchedQ1’07440 W
Intel® Xeon® Processor L5310
(8එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
End of LifeQ1’07450 W
Intel® Xeon® Processor E5345
(8එම් මතකය, 2.33 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
LaunchedQ1’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5335
(8එම් මතකය, 2.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
LaunchedQ1’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5320
(8එම් මතකය, 1.86 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’06480 W
Intel® Xeon® Processor E5310
(8එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’06480 W
Intel® Xeon® Processor X5272
(6එම් මතකය, 3.40 GHz ට, 1600 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’07280 W
Intel® Xeon® Processor X5270
(6එම් මතකය, 3.50 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
LaunchedQ3’08280 W
Intel® Xeon® Processor X5260
(6එම් මතකය, 3.33 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
LaunchedQ4’07280 W
Intel® Xeon® Processor L5240
(6එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
LaunchedQ2’08240 W
Intel® Xeon® Processor L5215
(6එම් මතකය, 1.86 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
LaunchedQ3’08220 W
Intel® Xeon® Processor E5220
(6එම් මතකය, 2.33 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
LaunchedQ1’08265 W
Intel® Xeon® Processor E5205
(6එම් මතකය, 1.86 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
End of LifeQ4’07265 W
Intel® Xeon® Processor LV 5148
(4එම් මතකය, 2.33 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
LaunchedQ2’06240 W
Intel® Xeon® Processor LV 5138
(4එම් මතකය, 2.13 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
LaunchedQ2’06235 W
Intel® Xeon® Processor LV 5133
(4එම් මතකය, 2.20 GHz ට, 800 MHz බසයේ)
Launched240 W
Intel® Xeon® Processor LV 5128
(4එම් මතකය, 1.86 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
LaunchedQ2’06240 W
Intel® Xeon® Processor LV 5113
(4එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 800 MHz බසයේ)
Launched240 W
Intel® Xeon® Processor 5160
(4එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of Life280 W
Intel® Xeon® Processor 5150
(4එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
End of Life265 W
Intel® Xeon® Processor 5140
(4එම් මතකය, 2.33 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
LaunchedQ2’06265 W
Intel® Xeon® Processor 5130
(4එම් මතකය, 2.00 GHz ට, 1333 MHz බසයේ)
LaunchedQ2’06265 W
Intel® Xeon® Processor 5120
(4එම් මතකය, 1.86 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
End of Life265 W
Intel® Xeon® Processor 5110
(4එම් මතකය, 1.60 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
End of Life265 W
Intel® Xeon® Processor 5080
(4එම් මතකය, 3.73 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
End of Life2130 W
Intel® Xeon® Processor 5070
(4එම් මතකය, 3.46 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
End of Life2130 W
Intel® Xeon® Processor 5063
(4එම් මතකය, 3.20 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
End of Life295 W
Intel® Xeon® Processor 5060
(4එම් මතකය, 3.20 GHz ට, 1066 MHz බසයේ)
End of Life2130 W
Intel® Xeon® Processor 5050
(4එම් මතකය, 3.00 GHz ට, 667 MHz බසයේ)
End of Life295 W
Intel® Xeon® Processor 5040
(4එම් මතකය, 2.83 GHz ට, 667 MHz බසයේ)
End of Life295 W
Intel® Xeon® Processor 5030
(4එම් මතකය, 2.66 GHz ට, 667 MHz බසයේ)
End of Life295 W

A Conflict-Free Choice

Intel® processors are at the heart of many mineral~dependent products. We believe we can make a difference, together with our partners, by working to eliminate conflict minerals that fund violence from our supply chain.Where can I find the most complete recipe intel type and model -os-store.

 

මෙහෙයුම් පද්ධතිය-ගබඩාව.

 

සමඟ බෙදාගන්න:


අදහස් ප්රකාශ කිරීම මුලින්ම සිදු

ඔබමයි

සමඟ සම්බන්ධ වන:මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීමට Akismet භාවිතා. ඔබේ අදහස දත්ත සකස් කරන ආකාරය ගැන දැනගැනීම.